Algemeen

Ontwerp Programma zon en wind ligt ter inzage

- advertentie -

Oldambt – Tussen 1 juli en 11 augustus 2021 ligt het Ontwerp Programma zon en wind ter inzage. Dit programma gaat over het opwekken van duurzame energie in de vorm van zonneparken en kleine windmolens. Het Programma beschrijft de regels waar zonneparken en kleine windmolens in Oldambt aan moeten voldoen. Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen die dat wil, een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen.

- advertentie -

Samen met inwoners en belangenorganisaties
Het Programma zon en wind is in nauwe samenspraak met inwoners en verschillende belangenorganisaties tot stand gekomen. Eind 2020 en begin 2021 hebben we een aantal online klimaattafels georganiseerd. Daarbij zijn we in gesprek gegaan met dorpsbelangenverenigingen, wijkplatforms en verschillende (belangen)organisaties.

De input uit die gesprekken hebben we meegenomen in een vragenlijst over zon en wind in Oldambt. Die vragenlijst was tussen 20 januari en 3 februari 2021 zowel online als op papier in te vullen. Meer dan 700 Oldambtsters vulden de vragenlijst in. Daarmee zijn de resultaten van het onderzoek representatief voor de Oldambtster bevolking.

Conceptbeleid
De input uit de klimaattafels en de resultaten van de vragenlijst zijn meegenomen in het conceptbeleid. Dat conceptbeleid hebben we gedeeld met de gemeenteraad, de deelnemers aan de klimaattafels en de mensen die in de vragenlijst hebben aangegeven dat ze graag betrokken willen blijven bij het ontwikkelen van het beleid. We hebben hierbij gevraagd om reacties op het conceptbeleid. Die reacties zijn verwerkt in het Ontwerp Programma dat nu ter inzage ligt.

Vervolg
Na afloop van de terinzagelegging wordt het Programma, waar nodig, aangepast. Daarna wordt het Programma zon en wind aan de raad aangeboden ter vaststelling. Het Ontwerp Programma is te vinden op de pagina ‘Zon en wind’ op de website van de gemeente. Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar ter inzage.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button