AlgemeenGemeenteKort nieuws

Nieuwjaarspeech 2018 burgemeester Pieter Smit

- advertentie -

Aan het begin van de receptie hield burgemeester Pieter Smit zijn nieuwjaarspeech:

- advertentie -

Goedenavond dames en heren,

Namens het gemeentebestuur hartelijk welkom op deze achtste nieuwjaarsreceptie van onze gemeente! Uiteraard wil ik u allereerst, mede namens het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie, een in alle opzichten zeer voorspoedig en vóóral gezond 2018 toewensen!

Wethouder Laura Broekhuizen kan er vanavond helaas niet bij zijn. Eerder deze week moest zij een operatie ondergaan aan haar elleboog. Een ingreep in de nasleep van een ongelukkige val 2,5 jaar geleden. We verwachten dat zij volgende week weer in de running is.

Uiteraard ga ik in mijn speech terugblikken op 2017 en vooruit kijken naar wat 2018 allemaal gaat betekenen. Maar ik wil beginnen met gisteravond.

Even na tienen werd Oldambt opgeschrikt door een paar enorme knallen die door veel mensen werd gehoord én gevoeld. Op social media ging onmiddellijk het verhaal over een mogelijke aardbeving. Inmiddels is duidelijk geworden dat rond dat tijdstip 2 Duitse Eurofighters, onbedoeld, door de geluidsbarrière zijn gegaan. Gelukkig dus geen aardbeving, maar mij is eens temeer duidelijk geworden dat de angst er bij onze inwoners flink inzit. Iets wat ik zeer goed begrijp, zeker gelet op de aardbeving van afgelopen maandag.

- advertentie -

Net als mijn collega’s doe ik hier een klemmend beroep op onze regering om nu echt eens serieus werk te maken met het verminderen van de gaswinning, maar vooral ook om vaart te maken met het schadeprotocol. De verantwoordelijken moeten zich toch kapot schamen dat er sinds 31 maart geen enkele schademelding meer is afgewerkt.

- advertentie - 

Terug naar 2017.
Wederom een jaar waarin er in onze gemeente veel is gebeurd. 2017 was een jaar dat in het teken stond van heel veel positieve ontwikkelingen. Echter…Veel positiefs, maar helaas niet alleen positief. Een dieptepunt wat mij het meest heeft geraakt was toch wel de gebeurtenis op 7 mei.

Wij werden die dag opgeschrikt door een zware gasexplosie in de Engelstilstraat, gevolgd door een brand die drie panden in de as legde. Met de jongeman die tijdens de explosie zwaargewond raakte en wekenlang op de brandwondenafdeling van het Martiniziekenhuis verbleef, gaat het nu gelukkig wonderwel érg goed.
Het doet mij goed dat we als gemeente een goede bijdrage hebben kunnen leveren aan de opvang en begeleiding gelet op de vele blijken van waardering die we hebben gekregen.

Een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar was op dinsdag 13 juni.
Toen bracht koningin Máxima een bezoek aan Oldambt in het kader van het 50-jarig bestaan van het Rosarium in het stadspark van Winschoten en het daaraan gekoppelde rozensymposium. Een bezoek dat veel media-aandacht kreeg en er voor zorgde dat Oldambt op een geweldige, positieve wijze op de kaart werd gezet!

Beleidsmatig is er in dit laatste echte jaar van dit bestuur veel op gang gebracht. De visie op het sociaal domein werd in 2017 vastgesteld. Daarmee is een kader gecreëerd waaraan ons beleid en onze uitvoering kan worden getoetst.

Er is lang onduidelijkheid geweest over de uitvoering van de huishoudelijke hulp. Per 1 juli jongstleden zijn de nieuwe overeenkomsten getekend met een aantal oude en ook nieuwe partijen. Het team Wmo van Oldambt werkt nauw en goed samen met alle aanbieders. Dat stemt ons als college tot grote tevredenheid!

De nota positieve gezondheid is, met veel complimenten, raadsbreed omarmd. We hebben een concreet beleidsplan gemaakt, waar we de komende vier jaren mee vooruit kunnen.

Op verzoek van de raad is er een nota LHBT geschreven, die concrete acties en actiepunten bevat. Ook deze nota werd in de raad heel positief ontvangen.

We hebben het team jeugd in rustiger vaarwater gebracht. De structuur is helder geworden en de aansturing gebeurt nu eenduidig.

Op verzoek van de raad is ook de nota kinderen en armoede gemaakt. De nota bevat verschillende concrete acties, die we inmiddels aan het uitvoeren zijn.

De economische crisis is voorbij. Dat is gelukkig ook merkbaar in Oldambt. De inspanningen van het Training en Diagnose Centrum Werk werpen duidelijk hun vruchten af binnen onze gemeente.

Het teamwerk van Oldambt heeft in 2017 meer mensen op regulier betaald werk geplaatst dan ooit te voren. Een fantastisch wapenfeit!
We zijn er uiteraard nog niet en zullen ons ook in 2018 bovenmatig inspannen om nog meer mensen aan een betaalde baan te helpen. Ik kom hier zo nog op terug.

Op het gebied van economie en werkgelegenheid worden in Oldambt recreatie en toerisme steeds belangrijker. Steeds meer dagrecreanten en toeristen weten onze mooie gemeente te vinden! Van toerist en recreant kreeg Oldambt het ruim voldoende rapportcijfer 7,8.

Wat betreft de huisvesting van statushouders was voor onze gemeente de norm gesteld op 57. Inmiddels is Oldambt er in geslaagd maar liefst 99 mensen te huisvesten. Ruim 73% boven de norm. Dit is ook een positieve ontwikkeling om de krimp tegen te gaan.

Het onderhoud en beheer van de openbare ruimte is ons visitekaartje. Het is de leef- woon en werkomgeving van onze inwoners. Veel medewerkers van onze gemeente – met name de buitendienst – zijn daar dagelijks mee bezig. Met de gemeenteraad in september is onder meer het groenbeleid besproken waarin veel waardering en respect is uitgesproken voor alle medewerkers die hiermee bezig zijn. En wat dan ook heel mooi is, de raad heeft voor 2018 extra geld voor groen uitgetrokken!
In dit kader wil ik alvast melden dat op 14 maart Oldambt gastgemeente is van de 61ste editie van de Nationale Boomfeestdag.

De openbare ruimte gaat niet alleen over groen en gras. Even enkele noemenswaardige feiten en cijfers: in heel Oldambt werden maar liefst 5.000 oude lampen in straatlantaarns vervangen door LED-verlichting. In het kader van duurzaamheid een operatie die er mag zijn. Daarnaast vond over een lengte van maar liefst 35 km wegen herstel en vervanging van de asfaltverharding plaats.

Ook werd grote inspanning geleverd met de aanpak van de verkeersveiligheid in Finsterwolde, Beerta en Nieuwolda. En dit was nog maar een kleine greep uit het vele werk in de openbare ruimte.

In Blauwestad verrees vorig jaar De Wilgenborg, een maar liefst 12 meter hoge ‘wilgenkathedraal’. Met een vloeroppervlak van zo’n 700 vierkante meter, wordt dit het grootste wilgenobject van Nederland.

Niet in de laatste plaats is er in Blauwestad een ronduit positieve ontwikkeling wat betreft de woningbouw. Vanaf de 2e helft 2016 zijn er maar liefst 80 koopaktes gepasseerd!  Gedurende de tien jaren daarvoor waren dat er in totaal circa 200.
Kwaliteit van wonen blijft voor ons een belangrijk speerpunt, nu en in de toekomst. De nauwe en goede samenwerking met de coöperaties is daarbij van belang.

Oldambt is nu een jaar onderweg met het gebiedsgericht werken. Van buiten naar binnen is daarbij de belangrijke leidraad. Een integrale aanpak van de lokale vraagstukken in de dorpen en wijken. Het is voor ons als gemeente, raad,  college én ambtelijke organisatie van groot belang om te weten wat dorpen en wijken – onze inwoners – willen, wensen en niet in de laatste plaats belangrijk vinden. Ons credo daarbij is door, voor en met inwoners en bedrijven.

Sinds vorig jaar werken we in Oldambt met gebiedswethouders en gebiedsregisseurs. Dit blijkt een uitstekende werkvorm die zijn vruchten begint af te werpen. De samenwerking met de dorps- en wijkplatforms verloopt erg goed. Er is afgelopen jaar veel gebruik gemaakt van het budget voor burgerinitiatieven. En ook voor 2018 is er hiervoor weer geld beschikbaar.

En dan zijn we aan het eind van 2017 gekomen.
De afgelopen jaarwisseling is uitermate rustig verlopen. Voor het eerst sinds vele jaren hoefde de brandweer ’s nachts niet uit te rukken. Van vernielingen was amper sprake. Waren na de jaarwisseling 2016-2017 de kosten voor herstel van de schade maar liefst zo’n € 36.000,-. Nu was dat slechts een paar duizend euro!  We kunnen dan ook met grote tevredenheid terug kijken op de afgelopen jaarwisseling! Het was een gezellig feestmoment zoals dat hoort te zijn.

Maar nu de blik vooruit. Ook dit jaar belooft een jaar te worden met veel uitdagingen.
Voor de lokale democratie wordt 21 maart een heel belangrijke datum. Onze inwoners kiezen dan een nieuwe gemeenteraad. Ons lokale parlement. Ik zie uit naar de uitkomsten van de onderhandelingen voor een nieuw bestuur.

Goed om te melden is dat de gemeente Oldambt er financieel goed voor staat. Wij hebben financieel de zaken prima op orde en kunnen spreken van een stabiele en gezonde situatie.

Voor Werk in uitvoering wordt 2018 een heel belangrijk jaar! Oldambt zal dit jaar, samen met Pekela en Westerwolde, hard werken aan één werkbedrijf voor de werkvoorzieningsschappen Synergon en Wedeka. Ons college is zeer content met het in oktober vorig jaar bereikte akkoord hierover. Want we zullen als gemeenten moeten samenwerken in de regio om de grote opgaven aan te kunnen. De arbeidsmarkt en de werkgelegenheid is niet aan gemeentegrenzen gebonden,  en soms moet dan het eigen bestuurlijke belang wijken om de oplossing van de lokaal overstijgende problemen mogelijk te maken.

Het ligt in ons voornemen om dit jaar de Brede school aan de Kanaalweg in Scheemda te bouwen. Een nieuw gebouw met een samenhangend aanbod van onderwijs, opvang, welzijn en ontspanning voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Door de gemeente wordt in 2018 nauw samen gewerkt met verschillende partijen op het gebied van armoedebestrijding. Ons nadrukkelijke streven is om dit nóg effectiever te maken en nóg meer mensen te bereiken.

De invoering van de Omgevingswet – die betrekking heeft op de fysiek ruimtelijke toekomst van onze gemeente – mag dan opnieuw zijn uitgesteld, maar we zijn als gemeente hard bezig met de voorbereiding van deze belangrijke nieuwe wet. De wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Wij lopen daarmee voorop in Groningen en vervullen ook hierbij een voorbeeldfunctie.

Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur staan ons dit jaar ook uitdagingen te wachten. Eind vorig jaar ging de raad akkoord met het centrumplan Poort van Winschoten.

Voor dit project stelde de raad een bedrag van negen miljoen euro beschikbaar en vormt de afronding van het vier jaar geleden ingezette Actieprogramma versterking binnenstad. Na afronding van dit project zal de beeldkwaliteit van de Winschoter binnenstad aanzienlijk zijn verbeterd.

Het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda wordt komend voorjaar in gebruik genomen. Een geweldige medische voorziening voor Oldambt en de regio. Het wordt een uitdaging om plannen te ontwikkelen voor de invulling van het huidige ziekenhuis.

Zopas had ik het in een ander verband figuurlijk al over bruggen bouwen. Ook in letterlijke zin wordt dit jaar begonnen met het bouwen van een brug: De Blauwe Loper. Een verbinding voor voetgangers en fietsers tussen Blauwestad en Winschoten over de A7 en het Winschoterdiep. Met de voorbereidingen van dit gezamenlijk project van de provincie Groningen en Oldambt, wordt dit jaar gestart.

Op het gebied van culturele en sportieve evenementen is er jaarlijks veel te beleven in Oldambt. Ook in 2018 zal dat weer het geval zijn. Eén heel bijzonder, groots opgezet  evenement wil ik alvast noemen: De viering 450 jaar Slag bij Heiligerlee in mei.

Afsluitend:  De gemeente, de gemeenteraad, het huidige en het nieuw te vormen college, hebben in 2018 genoeg nieuwe uitdagingen en daarmee een ongetwijfeld boeiend jaar voor de boeg!

Een goede dienstverlening voor en samenwerking met onze inwoners, bedrijven en instellingen, blijven daarbij onveranderd centraal staan!

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button