AlgemeenPolitiek

PvdA en SP Oldambt gaan voor Partij voor het Noorden en VVD

- advertentie -

Winschoten – Op 21 maart 2018 vonden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hieruit kwam in de gemeente Oldambt de Partij van de Arbeid als grootste partij naar voren. In vervolg daarop heeft de lijsttrekker van deze partij informele gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters van de in de raad gekozen partijen.

- advertentie -

Vervolgens hebben de PvdA en SP twee informateurs, mevrouw R. Pot (PvdA) en de heer P. Verschuren (SP), de opdracht gegeven de mogelijkheden om een coalitie te vormen nader te verkennen.

Lees ook: PvdA en SP Oldambt gaan samen coalitie samenstellen

De opdracht die de informateurs meekregen luidde:

Geef de partijen SP en PvdA advies met welke partijen zij een solide en stabiele meerderheidscoalitie kunnen vormen, bestaande uit maximaal 4 partijen, die de opgaven in de gemeente integraal en in goede harmonie kunnen uitvoeren, binnen het financiële kader van de gemeentelijke begroting. Beschrijf in het advies met wie deze coalitie te vormen is, waarom dit de meest stabiele coalitie is en wat mogelijke pijnpunten zijn.

Om antwoord op deze vragen te kunnen geven hebben op 6 en 7 april gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de partijen uit de gemeenteraad en de twee informateurs.

- advertentie -

Inhoud
In alle gevoerde gesprekken kwamen de onderwerpen sociaal domein, economie, werkgelegenheid en ondernemersklimaat prominent naar voren. Volgens alle partijen zijn dít de belangrijkste speerpunten voor de komende coalitieperiode.

- advertentie - 

Werkgelegenheid wordt genoemd als belangrijk vliegwiel voor het versterken van de gemeente Oldambt. Versterking van de werkgelegenheid leidt onder andere tot verbetering van de sociale situatie van de inwoners. Van belang wordt geacht om hier proactief en op diverse manieren in te investeren. Dat kan bijvoorbeeld door het ondernemersklimaat te verbeteren en het (beter) plaatsbaar maken van mensen op de arbeidsmarkt. Breed wordt erkend dat de gemeente voldoende potentie heeft om dit waar te maken maar dat dit totnogtoe niet voldoende uit de verf is gekomen.

Het sociaal domein is ook een onderwerp dat in alle gesprekken aan de orde is geweest. Het behoud van een stevig sociaal vangnet wordt onderschreven maar er wordt ook kritisch gekeken naar de financiële kant van het sociaal domein. Met name de tekorten in de jeugdzorg baren zorgen. Er wordt een appèl gedaan op de nieuwe coalitie om te kijken hoe er efficiënter gewerkt kan worden, maar met behoud van de huidige kwaliteit

Brede overeenstemming is bij de partijen over de constatering dat de opgaven waar de gemeente voor staat om een (meer) integrale benadering vragen.

Samenstelling
Bij de vraag naar de gewenste coalitie kwamen opmerkingen als ‘breed draagvlak’, ‘bestuurskracht’, ‘samenwerkend team’ en ‘stabiliteit’ veelvuldig naar voren.

Vanuit de meegekregen opdracht en op basis van de gevoerde gesprekken adviseren de informateurs om besprekingen te starten tussen de volgende partijen: PvdA, SP, PvhN en VVD.

Met deze samenstelling van de coalitie is een gedragen, ruime meerderheid in de raad en zijn de best denkbare voorwaarden geschapen voor een solide en bestuurskrachtig college. Deze vier partijen zijn ook door de meeste partijen genoemd als de gewenste dragers van een nieuw college.

Suggesties
Op basis van de gevoerde gesprekken doen de informateurs nog de volgende suggesties aan de onderhandelende partijen:

– Stel een coalitieprogramma op dat voor de deelnemende partijen op belangrijke punten heldere afspraken bevat, maar waarin ook ruimte is voor verdere invulling op basis van wensen van alle partijen in de raad.
– Besef dat er sprake is van een nieuwe periode met een nieuwe ambitie. Ook als drie van de vier collegepartijen doorgaan met dezelfde wethouders is het belangrijk om een nieuwe start te maken. Daarbij kan een zorgvuldige portefeuilleverdeling, waarbij de onderwerpen anders verdeeld worden, een goed hulpmiddel zijn. De portefeuilleverdeling biedt daarnaast de mogelijkheid om de gewenste integrale aanpak tot uiting te brengen. Maak daar gebruik van.

Op basis van de gesprekken zal dit, naar de mening van de informateurs, bijdragen aan de stabiliteit en eenheid van de coalitie.

De informateurs danken de PvdA en SP voor het in hen gestelde vertrouwen en wensen de partijen succes bij het succesvol tot stand brengen van een nieuwe coalitie.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button