Regionaal nieuws

Grote “plus” voor hele provincie

- advertentie -

Regio – Groningers uit de hele provincie profiteren blijvend van geld van Nationaal Programma Groningen. Met 155 miljoen euro uit het Nationaal Programma Groningen krijgt de brede welvaart van Groningers een impuls.

- advertentie -

Dat gebeurt door investeringen in duurzame economische ontwikkeling, kennis en vakmanschap, bereikbaarheid en natuur- en landschapsontwikkeling. Deze moeten leiden tot o.a. minder werkloosheid en een hoger besteedbaar inkomen, maar ook tot meer gezondheid, minder

CO2 en meer groen.
Dat staat in het thematisch programmaplan van de provincie Groningen. Dit plan moet extra bijdragen aan het perspectief van het aardbevingsgebied. Zo werkt de provincie, de komende 10 jaar, samen met overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan een duurzaam en toekomstgericht Groningen.

Route naar de toekomst
Gedeputeerde Nienke Homan geeft aan: “Met Nationaal Programma Groningen zetten we extra in op de verduurzaming van bedrijven, energietransitie, het stimuleren van werkgelegenheid en het verbeteren van de bereikbaarheid in de provincie. Daarnaast geven we een impuls aan

natuur- en landschapsontwikkeling, waarbij we oog hebben voor klimaatadaptatie, duurzame landbouw, cultuur, erfgoed en toerisme.”

Gedeputeerde Mirjam Wulfse wijst op de samenwerking: “Met overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties werken we de concrete invulling verder uit. Met de stappen die we samen zetten, maken we de route naar de toekomst.”

- advertentie -

Programmaplannen
Als onderdeel van Nationaal Programma Groningen stellen gemeenten in het aardbevingsgebied een eigen lokaal programmaplan op. Deze plannen richten zich op onderwerpen die lokaal of regionaal spelen. Het thematisch programmaplan gaat over onderwerpen waar een provinciale aanpak voor nodig is, gericht op de gehele provincie. Voor al deze programmaplannen is het van belang dat ze op elkaar aansluiten en bijdragen aan de vier ambities Economie, Werken en leren, Leefbaarheid en Natuur en Klimaat van het Nationaal Programma Groningen. Op deze manier stimuleert de provincie structureel de brede welvaart voor alle Groningers.

- advertentie - 

Vervolg
Het thematisch programmaplan wordt door Gedeputeerde Staten aangeboden aan Provinciale Staten. Na vaststelling door Provinciale Staten maakt het provinciebestuur een inventarisatie van projecten. Het is dan ook een uitnodiging aan overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties om goede ideeën aan te dragen en mee te werken. Dit zodat begin 2021 kan worden gestart met de eerste projecten.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button