Gemeente

Perspectief voor Oldambt

- advertentie -

Oldambt – Het college van burgemeester en wethouders biedt de kadernota 2023 – 2026 aan. Deze kadernota is mede de basis ter voorbereiding op de Algemene Beschouwingen van de gemeenteraad. Deze zijn gepland op 7 juli 2022. Tijdens deze vergadering brengt iedere raadsfractie de punten naar voren die de fractie belangrijk vindt voor de komende jaren. De algemene beschouwingen vormen mede de basis voor het opstellen van de beleidsbegroting 2023.

- advertentie -

Kadernota
In de kadernota 2023 – 2026 schetst het college de huidige financiële stand van zaken. De uitkomsten van de onlangs door het Rijk gepubliceerde meicirculaire zijn hierin ook meegenomen. Tot en met 2025 stijgt de uitkering uit het gemeentefonds. Voor dit jaar (2022) krijgt de gemeente nog een bedrag van bijna € 2,9 miljoen extra. Dit loopt op tot een bedrag van ruim € 11 miljoen extra in 2025. In 2026 daalt dit naar een bedrag van € 3,9 miljoen extra. Door deze grote afname in 2026 ten opzichte van 2025 wordt het jaar 2026 in de media wel het “Ravijnjaar” genoemd. Niettemin is de uitkering gemeentefonds in 2026 nog altijd wel hoger dan waar tot op heden mee was gerekend.

Deze extra middelen bieden enige ruimte om aan de slag te gaan met diverse noodzakelijke investeringen en het coalitieakkoord. Hoe groot deze ruimte precies is hangt onder meer af van de indexatie van de kosten in de huidige begroting. Het college legt nog geen concrete voorstellen voor in de kadernota. De tijd hiervoor is te kort en het college wil dit zorgvuldig voorbereiden met alle betrokkenen. Dit zal gebeuren in de voorbereidingen en het opstellen van de begroting 2023.

De gemeenteraad kan tijdens de algemene beschouwingen op 7 juli hierin ook richting geven.

De hogere uitkering uit het gemeentefonds heeft geen of slechts beperkt invloed op de nog te realiseren bezuinigingen. De bezuinigingen waarover in 2019 is besloten, moeten nog worden gerealiseerd. Enerzijds omdat de gemeente nog voor grote investeringen staat waar lange tijd geen geld voor was en anderzijds omdat de extra middelen ná 2025 ook alweer fors afnemen.

Corona Perspectiefplan
In de kadernota stelt het college voor om € 1,9 miljoen beschikbaar te stellen voor het Corona Perspectiefplan. Hiermee wordt een deel van de van het Rijk ontvangen coronasteun gebruikt om de inwoners en ondernemers die het meest getroffen zijn (of worden) perspectief te bieden na de crisis. Het Corona Perspectiefplan richt zich daarbij op de aanpak van de zogenaamde ‘intergenerationele armoede’.

Met een vijftal verbonden projecten wordt daarbij een extra ‘boost’ gegeven aan de aanpak van probleemschulden bij inwoners en ondernemers, de sociaal-economische problemen van gezinnen, de participatie van kinderen (op het gebied van sport en cultuur) en het voorkomen van langdurige bijstandsafhankelijkheid. De projecten zullen tot en met 2025 lopen.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button