Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Algemeen

Onderzoek schadeproblematiek Nieuw Beerta afgerond

- advertentie -

Nieuw Beerta – Het onderzoek naar de schadeproblematiek van de woningen in Nieuw Beerta is afgerond. In het voorjaar van 2022 is de gemeente op verzoek van de dorpsbelangenvereniging gestart met een enquête onder alle inwoners van Nieuw Beerta.

- advertentie -

Dit in navolging van het onderzoek dat eerder gestart is in Drieborg. Aanleiding was dat meerdere huizen in het gebied te maken hebben met (ernstige) schade. Het signaal was dat een klein deel van de bewoners hiervoor een vergoeding heeft gekregen, terwijl een groot aantal schades niet erkend wordt als aardbevingsschade. Om erachter te komen wat de omvang, mogelijke herkomst en ook de afwikkeling van de schades is, hebben de inwoners uit Nieuw Beerta een vragenlijst gekregen. In totaal hebben 32 mensen deze vragenlijst ingevuld, een respons van 27%.

Conclusie enquête
Belangrijkste conclusies zijn dat meer dan 90% van de mensen schade aan de woning heeft en dat deze schade in bijna alle gevallen na 2012 is ontstaan. Nagenoeg alle schades betreffen meervoudige schades, dat wil zeggen een combinatie van scheuren in bijvoorbeeld muren, vloeren etc. en verzakking en /of scheefstand. In 66% van de gevallen hebben één of meerdere schademeldingen plaatsgevonden, eerst bij TCMG, later bij IMG.

In 33% van de gevallen met een schademelding heeft daarop een opname door een expert plaats gevonden, in 62% niet. Onduidelijk is waar in de beoordeling om te komen tot een opname de scheidingslijn heeft gelegen. In 52% van de gevallen is de gemelde schade niet erkend, in 19% van de gevallen wel (geheel of gedeeltelijk). Niet duidelijk is hoe de afweging hierbij heeft plaatsgevonden door de behandelende instantie.

Verdiepend onderzoek
Naast de enquête heeft nog een verdiepend onderzoek plaatsgevonden waarbij een steekproef van vijf dossiers is gehouden. Daarbij is de aandacht vooral gericht op de motivering door de behandelende instantie van het besluit op de aanvraag van de schademelder.

Er zijn dossiers geselecteerd waarin een schadevergoeding is toegewezen en dossiers waarin deze is afgewezen. Ook is gekeken naar de proceduretijden en het procedureverloop. In de interviews met de betrokken bewoners is eveneens aandacht besteed aan de communicatie met en door de behandelende instantie, veelal het IMG, en aan eventuele juridische bijstand die bewoners hebben ingeschakeld.

In twee van de vijf zaken is schade erkend op grond van het criterium “bijzonder kwetsbaar object”, waardoor het zogeheten wettelijk bewijsvermoeden van toepassing is. In de andere zaken is de aanvraag door het IMG afgewezen op grond van het feit dat de woning niet binnen het zogeheten effectgebied ligt. De conclusie kan getrokken worden dat deze panden blijkbaar niet als “bijzonder kwetsbaar” zijn aan te merken, maar dit is niet duidelijk onderbouwd in de stukken. Daarnaast geldt dat niet in elke zaak een inspectie ter plaatse heeft plaatsgevonden wat wel wenselijk lijkt. In twee afgewezen zaken loopt nog een procedure bij het IMG.

Opvallend is verder dat de toegekende schadebedragen gebaseerd zijn op herstel van oppervlakte schades, zoals herstel van voeg- en metselwerk, en niet op herstel van structurele schades. Verzakkingen en de staat van de fundering zijn niet meegenomen. Verder laten de interviews zien dat men maar beperkt gebruik maakt van juridische ondersteuning en dat men de communicatie met het IMG overwegend als moeizaam, eenzijdig en stroef ervaren. Ook is de voortgang in het eigen dossier slecht te volgen en er is steeds veel onzekerheid over afhandelingstermijnen.

Vervolg
De rapportage van het onderzoek is besproken met het bestuur Dorpsbelangen Nieuw Beerta en gedeeld met betrokken inwoners. Na de zomer beraadt het bestuur zich over eventuele vervolgstappen.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button