Gemeente

Begroting 2024 gemeente Oldambt unaniem aangenomen

- advertentie -

Oldambt – Op woensdagavond 8 november heeft de gemeenteraad van Oldambt de begroting van 2024 vastgesteld. De begroting die als werktitel ‘Koers houden en meebewegen’ heeft, werd unaniem aangenomen. De begroting laat zien waar de gemeente in 2024 geld aan uit geeft, welke inkomsten de gemeente verwacht en waar de gemeentelijke belastingen en heffingen op gebaseerd zijn. In de begroting van 2024 is extra geld voor o.a. veiligheid, leefbaarheid en onderhoud van wegen gereserveerd.

- advertentie -

Tijdens de raadsvergadering vonden er aan de hand van ingediende beschouwingen, amendementen en moties debatten plaats en werd het college bevraagd over de opgestelde begroting. Tijdens de raadsvergadering is er een amendement tegen de geplande verhoging van 2% OZB-belasting aangenomen. Dit betekent dat de onroerendezaakbelasting in 2024 niet omhoog zal gaan. Daarnaast is een motie aangenomen waarbij de raad het college opdraagt om in mei 2024 met een concreet voorstel te komen voor actieve communicatie op papier over publicaties en bekendmakingen. Daarmee wil de raad bewerkstelligen dat inwoners die geen gebruik maken van digitale middelen, toch de benodigde informatie tot zich kunnen nemen.

Ook is de tweede BBR van 2023 woensdagavond behandeld. Met het voordelig saldo uit de tweede BBR wordt een fonds voor Sport & Leefbaarheid en een cofinanciering voor de Regio Deal 2.0 Oost-Groningen gefinancierd. Daarnaast is vastgesteld dat er geld gaat naar eenmalige investeringen en projecten, zoals droogteschade aan wegen, jeugdveiligheid, de aanpak van ondermijning, het Boerderijenprogramma en onkruidbestrijding.

Inkomsten en uitgaven van de gemeente
In de begroting staan de uitgaven per onderwerp. In 2024 verwacht de gemeente Oldambt € 180,8 miljoen uit te geven. In de begroting is € 97,2 miljoen opgenomen voor zorg en samenleving, € 33,3 miljoen voor algemene dekkingsmiddelen, overhead en overige kosten, € 32,0 miljoen voor woonklimaat en leefomgeving, € 8,8 miljoen voor het ondernemersklimaat, werkgelegenheid en onderwijs, bijstand en werkvoorziening, € 5,8 miljoen voor duurzaamheid en milieubeheer, € 2,1 miljoen voor bestuur en € 1,6 miljoen voor algemene dienstverlening.

De inkomsten op de begroting bestaan uit de algemene uitkeringen van de Rijksoverheid van € 114,7 miljoen, de specifieke uitkeringen van de Rijksoverheid van € 24,8 miljoen, de inkomsten uit gemeentelijke belastingen en heffingen van € 25,9 miljoen en overige inkomsten van € 17,6 miljoen. In totaal verwacht de gemeente Oldambt € 183,0 miljoen aan inkomsten te ontvangen. Het verwachte overschot is geraamd op € 2,2 miljoen.

Gemeentelijke belastingen en heffingen
De gemeentelijke belastingen zijn vastgesteld op € 892,30 per jaar voor een gemiddeld huishouden met een eigen woning met een WOZ-waarde van € 250.000,-. De kosten zijn opgebouwd uit € 410,25 voor onroerendezaakbelasting, € 239,70 voor rioolheffing en gemiddeld € 242,35 voor afvalstoffenheffing. Inwoners met een huurhuis betalen alleen afvalstoffenheffing.

Begroting in één oogopslag
De inkomsten en uitgaven van de gemeente Oldambt en de gemeentelijke belastingen en heffingen voor inwoners en ondernemers staan samengevat in één overzicht op de website van de gemeente Oldambt. Ook wordt de begroting in één oogopslag in het Streekblad gepubliceerd.

Tot slot
In 2024 en 2025 laat de Oldambtster begroting nog een positief resultaat zien. In 2026 verwacht de gemeente met een negatief resultaat te komen, door besparingen van de Rijksoverheid. Daarover is de gemeente net als andere gemeenten uit Nederland structureel met het Rijk in gesprek.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button