Gemeente

Van ambities naar uitvoering: De plannen van het college

- advertentie -

Oldambt – Op 4 juni heeft het college van de gemeente Oldambt de jaarrekening 2023, de eerste bestuursrapportage 2024 en de kadernota 2025-2028 vastgesteld. Deze stukken zijn aangeboden aan de  gemeenteraad.

- advertentie -

De afgelopen jaren zijn financieel gunstig geweest. De plannen en het beleid van deze jaren zullen in 2025 zichtbaar en tastbaar worden voor onze inwoners. Het jaar 2023 is afgesloten met een positief resultaat. Ook voor de jaren 2024 en 2025 worden positieve resultaten verwacht.

Wethouder Financiën, Ger Klein: ”Als college willen we daarom vooral in deze jaren investeren in de meest dringende zaken, maar de financiële toekomst moet goed in de gaten worden gehouden. Vanaf 2026, het zogenaamde ravijnjaar, wordt een verlaging van de uitkering uit het gemeentefonds verwacht, waardoor er tekorten ontstaan.

We hebben in de kadernota van 2025 – 2028 de focus voor het komende jaar vooral gelegd op”:

Transformatie in het sociaal domein & Schuldhulpverlening en voorkomen van armoede
In het sociaal domein blijft de focus op preventie, met positieve ervaringen uit de jeugdzorg. Armoede wordt zoveel mogelijk voorkomen door vroegsignalering en een brede, integrale benadering van multi-problematiek. Voor schuldenproblematiek worden extra middelen beschikbaar gesteld voor inwoners en ondernemers. We investeren in schuldhulpverlening om te voorkomen dat mensen in financiële problemen komen en bieden ondersteuning op maat om duurzame oplossingen te realiseren.

Leefbaarheid, veiligheid en infrastructuur
Het college wil extra geld vrijmaken voor wegen en (groen)onderhoud op zichtlocaties en rotondes. Ambitie is ook het blijven aanpakken van droogteschade en investeren in het verbeteren van een aantal hoofdwegen in de dorpen. Ook zullen er, zolang de financiële situatie het toelaat, extra middelen beschikbaar worden gesteld voor speeltoestellen en het sport- en leefbaarheidsfonds. We investeren hiermee extra in sport, gezondheid en jeugd.

- advertentie -

De aanpak van de veiligheidsproblematiek en ondermijning vraagt steeds meer van de gemeenten en andere overheden. Daarmee is het één van onze beleidsprioriteiten geworden en zal ook in 2025 om inzet en middelen vragen.

- advertentie - 

Binnenstad, wonen en duurzaamheid & Economie en werkgelegenheid
De plannen voor de binnenstad van Winschoten worden zichtbaar met de start van de bouw van het nieuwe gemeentehuis, het aanpakken van het voormalig ziekenhuisterrein samen met de Blaauwlocatie en het revitaliseren van het winkelgebied. Het bouwen van woningen in zowel Winschoten als de omliggende dorpen gaat in 2025 onverminderd door, evenals het verbeteren van de kwaliteit en het verduurzamen van bestaande woningen. Verder zetten we in op het revitaliseren van verschillende bedrijventerreinen.

Jaarrekening 2023
Van het positieve saldo over 2023 wordt er € 14 miljoen doorgeschoven naar 2024 omdat er projecten nog niet gerealiseerd zijn. Het voorstel is om van het resterende positieve saldo een bedrag van € 775.000 te reserveren voor de Regiodeal en € 634.000 te storten in de algemene reserve.

Ondanks enkele niet-uitgevoerde projecten zijn er belangrijke resultaten behaald.

“We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van verduurzaming. Door het verruimen van de doelgroep voor energietoeslagen hebben hier meer inwoners gebruik van kunnen maken. Verder zijn we trots op de start van het ‘Volwassenenfonds Sport & Cultuur’, een pilot schuldhulpverlening voor ondernemers en is er ingezet op vroegsignalering van schulden bij inwoners. Conform de Hervormingsagenda Jeugd is meer ingezet op preventie. De versterkingsopgave in Oldambt is in een stroomversnelling gekomen. De veiligheid in onze gemeente is verhoogd met een gerichte aanpak voor overlastgevende jeugdgroepen,” benadrukt Wethouder Klein.

Verder is de Hora Siccamaweg vernieuwd en zijn verbeteringen aangebracht aan Finsterwolder Hamrik en Hamdijk.

1e Bestuursrapportage 2024
In deze rapportage wordt de begroting bijgesteld op basis van recente inzichten. Het resultaat over 2024 valt ruim € 0,6 miljoen hoger uit en komt daarmee naar verwachting op een saldo van circa € 2,7 miljoen. Het college stelt voor om dit in de Algemene Reserve te storten.

Vooruitkijken
Wethouder Klein kijkt vooruit: ”Hoewel er voor 2025 genoeg middelen beschikbaar zijn om onze ambities te realiseren, zullen de definitieve beslissingen pas genomen worden bij het opstellen van de begroting voor dat jaar. Daar nemen we ook de uitkomsten van de algemene beschouwingen van de gemeenteraad in mee.”

Er zijn middelen toegezegd voor de komende 30 jaar in het kader van Nij Begun. Deze zullen worden ingezet voor de beoogde doelen rondom brede welvaart. Indirect zal dit invloed hebben op de gemeentelijke begroting en keuzes.

Vervolg
De jaarrekening 2023, de eerste bestuursrapportage 2024 en de kadernota 2025-2028 zijn aangeboden aan de raad en zullen geagendeerd worden in de vergaderingen van juni en juli.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button