AlgemeenGemeente

Beperkte financiële ruimte in 2019

- advertentie -

Winschoten – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt presenteert een sluitende begroting voor 2019. Het financieel perspectief voor 2019 is somberder dan voorgaande jaren. Voor een groot deel ligt de oorzaak daarvan in de fors toegenomen kosten in het sociaal domein, met name in de jeugdzorg en de Wmo. Een combinatie van bezuinigingen en verschuiving van investeringen naar 2020 en later, maakt het nu toch mogelijk om in 2019 beperkt nieuw beleid te voeren. Daarbij kan het bestaande beleid grotendeels worden gecontinueerd.

- advertentie -

Wethouder financiën Kees Swagerman licht toe: “Het was geen gemakkelijke opgave maar we hebben de begroting sluitend. Door bezuinigingen en noodzakelijke investeringen zijn er in 2019 beperkte financiële middelen. Maar voor de daaropvolgende jaren hebben we financiële ruimte gevonden voor nieuw te ontwikkelen beleid afgestemd op de speerpunten zoals deze door de raad zijn vastgesteld. Ofwel ‘Anders maken we samen’.”

Een greep uit de begroting
Preventie van schuldensituaties en vroegsignalering in de jeugdzorg moeten ervoor zorgen dat minder inwoners in de problemen komen en hulp nodig hebben. Verder wordt geïnvesteerd in extra formatie in de Wmo, vanwege het toegenomen aantal aanvragen. Het project School als wijk zal verder gestalte krijgen. De voorzieningen voor mensen met een laag inkomen blijven.

In de buitenruimte wordt het groenonderhoud door de schaapskudde voortgezet. En er wordt gekeken hoe natuurlijk beheren van de openbare ruimte de biodiversiteit kan bevorderen. De OZB wordt niet extra verhoogd, los van de trendmatige stijging.

Het gebiedsgericht werken, een van de speerpunten uit het coalitieakkoord ‘Anders maken we samen’, is een succes gebleken. Hierbij werken gebiedsregisseurs en -wethouders samen met de dorpen en wijken aan de leefbaarheid in brede zin. In 2019 en ook in de jaren daarna is opnieuw geld gereserveerd voor burgerinitiatieven.

In de jaren na 2019 is financiële ruimte gevonden voor onder andere uitbreiding van de Stuwe, de aanleg van een nieuw fietspad op de dijk naar Pekela en budget voor de verdere promotie van Oldambt.

- advertentie -

Foto: Jeroen Bos/ OldambtNu.nl (archief)

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button