Gemeente

Raad stelt begroting en herstelplan vast

- advertentie -

Oldambt – De gemeenteraad van Oldambt heeft op 11 november de begroting voor 2020 en het herstelplan vastgesteld. In het herstelplan staan voor € 5,4 miljoen aan herstelmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat Oldambt in 2023 weer een sluitende begroting heeft. Hiervoor moest de raad instemmen met pijnlijke, maar noodzakelijke maatregelen.

- advertentie -

Wethouder Erich Wünker vertelt namens het college: “Omdat we een minderheidscollege vormen, was het spannend of hier samen uit zouden komen. Gelukkig lukte dat en stemde gisteravond de overgrote meerderheid van de raad in met de voorstellen. Je kunt je voorstellen dat we daar als college opgelucht over waren. Natuurlijk hadden wij als college deze maatregelen liever ook niet voorgesteld, maar ze zijn noodzakelijk om weer financieel gezond te worden. Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met de voorstellen, moet de volgende stap worden gezet. De formele procedure is dat de begroting en het herstelplan nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provincie.”

“Voor het einde van dit jaar krijgen we bericht van de provincie of zij de maatregelen in het herstelplan voldoende vindt of dat er nog aanvullend iets moet gebeuren. Voor ons begint nu het echte werk. We gaan de maatregelen verder uitwerken. Dat wordt nog een hele klus, maar wel één waar we met elkaar de schouders onder zullen zetten en waarover we ook de dialoog met alle betrokken partijen zullen aangaan over hoe we dit op een goede manier kunnen vormgeven.”

Bezuinigingen
De bezuinigingen raken onder meer het sociaal domein en dan met name de huishoudelijke hulp en de jeugdhulp. Efficiëntere werkprocessen en zorgvuldige indicering moeten hier zorgen voor een besparing.
Ook cultuurhuis De Klinker moet het doen met minder geld. Evenals de sportverenigingen, die wordt gevraagd om zelf meer te doen aan onderhoud van sportaccommodaties en om samen te werken met andere verenigingen. Voor een aantal kleinere afhaalpunten van de bibliotheek, onder andere in Bad Nieuweschans, wordt gekeken naar een goedkoper alternatief.

Kunstgrasveld
Voor de vervanging van het kunstgrasveld van Hockey Club Winschoten, waarvan in de toekomst ook Korwi en de scholen gebruik zullen maken, heeft de raad besloten om geld te reserveren in plaats van direct beschikbaar te stellen bij vaststelling van de begroting. De raad wil over het kunstgrasveld een apart besluit nemen.

Jimmy’s
Voor jongerenorganisatie Jimmy’s is vanaf 2020 in de huidige vorm geen geld meer. Er vinden gesprekken plaats met Sociaal Werk Oldambt over mogelijke voortzetting van het werk in de lijn van Jimmy’s.

Inzetten op preventie jeugd
Een belangrijke oorzaak van de financiële situatie in Oldambt, zijn de oplopende tekorten in de jeugdhulp, waarvoor het Rijk onvoldoende compenseert in de kosten. Oldambt kiest er in het herstelplan voor om niet alleen te bezuinigen, maar op dit terrein juist in te zetten op preventie. Het doel hiervan is om te voorkomen dat jongeren vastlopen en uiteindelijk steeds zwaardere en duurdere hulp nodig hebben. In de raad is afgesproken om de ondersteuning Jeugd en Gezin, waarvoor 1,5 fte extra formatie is opgenomen, jaarlijks te evalueren vanaf 2020.

OZB verhoging nog niet in 2020
De raad stemde gisteravond in met een amendement om de OZB in 2020 nog niet extra te verhogen. In 2020 moet blijken of en in hoeverre een extra verhoging van de OZB kan worden voorkomen.

Landelijke aandacht voor tekorten sociaal domein
Intussen blijft Oldambt bij het Rijk aandacht vragen voor de tekorten in het sociaal domein, samen met de andere noordelijke gemeenten. Ingezet wordt op meer geld en een aanpassing van de verdeling van de middelen door het Rijk.

Meer weten?
Bekijk dan het herstelplan, de begroting en de aangenomen amendementen op www.gemeente-oldambt.nl.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button