Gemeente

Jaarrekening Oldambt 2020 pakt gunstiger uit, wethouder benadrukt: bezuinigingen blijven nodig

- advertentie -

Oldambt-Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft de jaarrekening over 2020, de eerste bestuursrapportage over 2021 en de kadernota 2022 – 2025 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt deze stukken op 28 juni 2021. Op deze datum zijn ook de algemene beschouwingen.

- advertentie -

Uit de financiële stukken blijkt dat de gemeente op koers ligt. Zowel de jaarrekening 2020 als de eerste bestuursrapportage over 2021 laten een lager tekort zien dan verwacht. Wethouder Erich Wünker licht toe: “We hebben een aantal meevallers. Toch kunnen we niet achterover gaan leunen. In de begroting voor 2021, 2022 en 2023 zijn bezuinigingen opgenomen, die nog moeten worden gerealiseerd. Dat is nodig om in 2023 weer een gezonde, sluitende begroting te hebben. Dat we nu enkele meevallers hebben, betekent niet dat bezuinigingen niet meer hoeven. Want ook op langere termijn moeten we zorgen voor een financieel gezonde situatie.”

Zolang er nog veel onzekerheden zijn, bijvoorbeeld over de herverdeling van het gemeentefonds, is voorzichtigheid geboden. Dit betekent dat terughoudend omgegaan moet worden met nieuwe investeringen. Alleen voor onderwijshuisvesting en de rekenkamerfunctie is geld apart gezet.

Jaarrekening 2020
De uitkomsten van de jaarrekening 2020 zijn gunstiger dan verwacht. Er was rekening gehouden met een tekort van € 5,3 miljoen, maar uiteindelijk hoeft er maar € 1,3 miljoen aan de algemene reserve te worden onttrokken. Er is dus nog wel sprake van een tekort, maar veel lager dan verwacht. Dit komt met name door een vrijval voorziening grondexploitaties van € 2,7 miljoen en lagere loonkosten ambtenaren van circa € 0,9 miljoen.

Eerste bestuursrapportage over 2021

In de bestuursrapportage wordt het verwachte begrotingsresultaat bijgesteld naar de laatste financiële inzichten. In deze eerste bestuursrapportage wordt verwacht dat het tekort over 2021 circa € 0,7 miljoen gunstiger zal zijn dan oorspronkelijk begroot. Voor 2021 was een resultaat begroot van € 2,4 miljoen negatief. Dit is bijgesteld naar een verwacht resultaat van € 1,7 miljoen negatief.

In de begroting 2021 is totaal een bedrag van ruim € 4 miljoen aan herstelmaatregelen opgenomen. Een deel van deze maatregelen is inmiddels geëffectueerd. Om alle bezuinigingen te realiseren moet er nog een flinke inspanning worden geleverd. Daarnaast zijn er een aantal andere onzekerheden die nog niet in de bijgestelde begroting zijn verwerkt.

Kadernota 2022 – 2025
Op basis van de uitkomsten van de eerste bestuursrapportage 2021 is de meerjarenraming in positieve zin bijgesteld. Mede omdat er voor 2022 nog een tekort wordt verwacht, stelt het college voor om nog geen nieuwe investeringen te doen. Een uitzondering wordt gemaakt voor onderwijshuisvesting. Om een aantal noodzakelijke investeringen te kunnen doen, stelt het college voor om hiervoor een structureel bedrag van € 150.000 te reserveren. Daarnaast stelt het college voor om het bedrag voor een in te stellen rekenkamercommissie te verhogen met € 15.700. Dit is op verzoek van de fractievoorzitters.

Vooruitkijken na corona
In de jaarrekening 2020 is een reserve gevormd voor extra kosten als gevolg van de coronacrisis. Deze reserve is gevormd uit middelen die van het Rijk zijn ontvangen in het kader van corona en uit het saldo van voor- en nadelige budgetafwijkingen als gevolg van corona. Aan het eind van 2020 was deze reserve ruim € 2 miljoen. Deze middelen zullen worden ingezet om de negatieve gevolgen van corona te beperken en kansen die zich voordoen te benutten. In de kadernota stelt het college voor om drie thema’s te prioriteren die met voorrang worden opgepakt: lokale economie, schulden & armoede en jeugd.

 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button