Algemeen

Reactie aardbevingsgemeenten op voortgangsrapportage SodM

- advertentie -

Groningen – Aardbevingsgemeenten: risico’s Meerjarenplan goed in kaart brengen is vereiste om effectief te kunnen sturen op afronding versterkingsoperatie in 2028.

- advertentie -

Het Meerjarenplan van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) moet duidelijk maken welke stappen nodig zijn om de versterkingsoperatie in Groningen in 2028 af te ronden, zoals het kabinet wil. Alleen met een uitputtende inventarisatie van risico’s en acties om te voorkomen dat de risico’s optreden, kunnen de aardbevingsgemeenten effectief sturen op de beoogde afronding in 2028. Dat schrijven de aardbevingsgemeenten in een reactie op de jaarlijkse voortgangsrapportage van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Risico’s
De aardbevingsgemeenten hebben er vertrouwen in dat zij met de lokale plannen van aanpak kunnen sturen op de inzet van NCG. De lokale plannen van aanpak vormen de basis voor het Meerjarenplan van NCG. Het Meerjarenplan geeft in grote lijnen aan wanneer opname, beoordeling en bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Toch zien gemeenten op voorhand ook een aantal belangrijke risico’s:

– Is NCG voldoende slagvaardig om de doelstelling te realiseren en heeft zij voldoende mandaat en financiële middelen om snel en adequaat te handelen?

– Nog onduidelijk is hoeveel ‘uitval’ gaat optreden bij de typologieaanpak. Het gaat daarbij om panden die bij nadere inspectie afwijken van de typologie en waar dan de ‘traditionele’ beoordelingsmethodiek moet worden toegepast. Is de uitval groot dan moet worden voorzien in voldoende beoordelingscapaciteit die in de voorziene aanpak onvoldoende beschikbaar is;

– Is NCG in staat om in de komende periode voldoende bouwcapaciteit beschikbaar te krijgen en een betekenisvolle en noodzakelijke jaarlijkse bouwstroom te realiseren, die nodig is voor het realiseren van de ambitieuze taakstelling?

- advertentie -

– Is het mogelijk voldoende wisselwoningen te realiseren en is er voldoende capaciteit bij de nutsbedrijven?

- advertentie - 

Gemeenten vinden het een vereiste dat deze en andere mogelijke risico’s goed in kaart worden gebracht en dat vooraf maatregelen worden vastgesteld voor het geval de risico’s zich voordoen. Alleen dan kan de NCG effectief sturen op de overeengekomen planning. En is afronding van de versterkingsoperatie in 2028 reëel te noemen.

Vastgelopen dossiers
In de reactie op de voortgangsrapportage van SodM stippen de aardbevingsgemeenten nog een tweede zorgpunt aan: de vastgelopen dossiers. Naar aanleiding van de bestuurlijke afspraken in november 2020 is extra geld beschikbaar gesteld voor het oplossen van deze situaties. Een interventieteam is gestart om deze dossiers op te pakken. Gemeenten pleiten voor voldoende mandaat en financiële middelen om mensen ook echt uit de problemen te halen. Daar zullen ze op toezien en zijn ze ook graag onderdeel van de oplossing door bijvoorbeeld de inzet van het sociaal team.

Jaarlijkse voortgangsrapportage SodM
SodM publiceerde haar jaarlijkse voortgangsrapportage ‘Voortgang van de versterkingsopgave en de afbouw van de gaswinning (’20-’21)’ op 9 juli 2021. De regio onderschrijft op hoofdlijnen de conclusies beschreven in de rapportage door het SodM. Nog steeds ondervinden veel mensen grote nadelen als gevolg van de aardbevingsproblemen en komt versnelling in de uitvoering lastig van de grond.

Met de bestuurlijke afspraken van 6 november 2020 hebben de rijksoverheid en regio een stap gezet met als doel de zo gewenste versnelling in de versterkingsopgave te brengen. Daarbij is het voor de regio ook steeds belangrijk geweest de versterkingsopgave maatschappelijk verantwoord, met oog voor de bewoners, uit te voeren. In de aardbevingsregio zijn grote verschillen ontstaan in de mate en wijze van versterking van woningen. Regelingen voor compensatie voor inwoners zijn daarom ook onderdeel van de gemaakte bestuurlijke afspraken. De meeste regelingen zijn inmiddels uitgewerkt en operationeel.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button