Gemeente

Begroting 2023 gemeente Oldambt aangeboden aan gemeenteraad

- advertentie -

Oldambt –Er komt ruimte voor investeringen, terwijl bezuinigen op structurele lasten noodzakelijk blijft. Dat is de boodschap van het college van Oldambt, bij het aanbieden van de begroting voor 2023 aan de gemeenteraad. De eerste begroting van het nieuwe college is daarmee meteen een uitzonderlijke.

- advertentie -

Wethouder financiën Ger Klein licht toe: “We hebben van het Rijk veel meer geld gekregen voor de komende jaren tot en met 2025, daarbij gaat het om enkele miljoenen. Tegelijk weten we ook dat het daarna weer soberder wordt. Er komt nu dus ruimte voor incidentele investeringen, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Tegelijk moeten we nog steeds zorgen dat onze uitgaven omlaag gaan om financieel gezond te blijven in 2026 en de jaren daarna.” Op 9 november vergadert de gemeenteraad over de begroting.

Ruimte voor incidentele investeringen
De begroting 2023 en meerjarenraming laten tot en met 2025 een positief resultaat zien. In totaal gaat het over enkele miljoenen in het voordeel van de Oldambtster begroting, die onder meer worden gebruikt om investeringsfondsen in te stellen op een aantal thema’s. Verder wordt er een positief resultaat voorzien van ca. €500.000 in 2023, oplopend tot ca. €1.000.0000 in 2024 en 2025, afnemend tot €30.000 in 2026. Voor een deel blijft het koffiedik kijken: “Niemand weet hoe de wereld er volgend jaar uitziet. We hebben geprobeerd om zo veel mogelijk rekening te houden met zaken als de inflatie, maar hoe dat uiteindelijk zal uitpakken blijft onzeker,” aldus Ger Klein.

Fondsen voor verduurzaming, energiearmoede en ruimtelijke kwaliteit dorpen en wijken
Tot en met 2025 kan Oldambt dus extra geld inzetten voor incidentele uitgaven. Aan de raad is voorgesteld om de komende jaren drie fondsen van elk ca. €4 miljoen in te richten, voor eenmalige investeringen op het gebied van verduurzaming, energiearmoede en de ruimtelijke kwaliteit van dorpen en wijken. Wethouder Ger Klein: “Dit zijn thema’s die voortvloeien uit het coalitieakkoord en waarop het college extra wil inzetten. Over de details rondom de invulling willen we graag in gesprek met de raad en met inwoners.”

In de begroting is verder ruimte gevonden voor het terugdraaien van een aantal bezuinigingseffecten, in lijn van het het coalitieakkoord. Zo is er budget opgenomen om de bezuiniging op armoede terug te draaien (€90.000) en is er meer geld voor groen (o.a. €40.000 voor de bestrijding van exoten zoals de Japanse duizendknoop en de berenklauw) en veiligheid.

Ook is er budget begroot voor het instellen van een meedoenfonds (€90.000) en behoud van één van de schaapskuddes (€35.000). Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen heeft het college in de begroting stelposten opgenomen voor onder andere compensatie van de inflatie, ICT en personeel.

Ruimere vergoeding door het rijk
Het positieve resultaat op de begroting voor de komende jaren is het directe gevolg van ruimere vergoeding door het Rijk, in de nadrukkelijke combinatie met voortzetting van de bezuinigingsstrategie. De sluiting van zwembad en sporthal De Hardenberg in Finsterwolde vanaf 1 juli 2023, is daarvan een rechtstreeks gevolg.

“Het blijft heel dubbel dat het zwembad nu moet sluiten terwijl we de komende jaren extra geld hebben om te investeren. Dat komt omdat we op termijn de hoge jaarlasten van het zwembad niet meer kunnen opbrengen en het geld dat we nu ter beschikking hebben slechts incidenteel geld is. Daarbij komt het positieve resultaat op de begroting tot stand met inbegrip van de in totaal nog zo’n €2,4 miljoen aan te realiseren structurele bezuinigingen, waarónder die op De Hardenberg,” aldus Ger Klein.

Ook in het sociaal domein, onder andere op het gebied van de jeugdhulp, moet in 2023 nog bezuinigd worden volgens de herstelmaatregelen van 2019.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button