Gemeente

Prestatieafspraken (huur)woningmarkt Oldambt

- advertentie -

Oldambt – Op 22 december ondertekenden de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties uit Oldambt de prestatieafspraken 2022-2025. Anders dan voorgaande jaren hebben deze afspraken betrekking op meerdere jaren. Deze worden periodiek gemonitord en waar nodig of vereist aangepast of aangevuld. In deze afspraken staat een vijftal thema’s centraal: beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, wonen & zorg en duurzaamheid.

- advertentie -

Veranderde woningmarkt
Na jaren van krimp / c.q. stabilisatie van de woningmarkt, hebben we ook in de gemeente Oldambt in een paar jaar tijd te maken gekregen met een (lichte) groei van het aantal inwoners en een geheel andere woningmarkt. Dat heeft zich vertaald in een toename van het aantal huishoudens en een toename van de vraag naar woningen. Ook hebben we te maken gekregen met een explosieve stijging van de kosten van energie, waardoor de woonlasten in een korte tijd enorm zijn toegenomen.

Deze ontwikkelingen vragen om een omslag in denken en aanpak. Daarbij zal met name aandacht worden gegeven aan maatregelen die bijdragen aan de versnelling van nieuwbouw, de verduurzamingsopgave, woonlastenverlaging en wonen/zorg. Alle partijen voelen de druk die daar van uit gaat en onderschrijven het belang om met elkaar in gesprek te blijven over de prioritering van de keuzes die gemaakt moeten worden. 

Wonen en Zorg
Vanwege de sterke toename van de vergrijzing en ook vanwege de omvang van kwetsbare groepen in de sociale huursector, hebben de gemeente, corporaties en huurdersorganisaties in de prestatieafspraken bijzondere aandacht geschonken aan het thema ‘wonen en zorg’. Naast thema’s als levensloopgeschikte woningen, zijn er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld woonbegeleiding van kwetsbare personen. 

Proces
Corporaties, huurdersorganisaties en de gemeente hebben voor het eerst meerjarige prestatieafspraken gemaakt. Dat heeft te maken met afspraken en ambities die alle Oost-Groninger gemeenten met de huurdersorganisaties en corporaties eerder dit jaar hebben vastgelegd in een gezamenlijk document. Hierin is een gezamenlijke koers beschreven op basis waarvan de lokale partijen in de lokale prestatieafspraken vastleggen wat ze gaan doen om die gezamenlijke ambities te bereiken.

Ze zijn hierin gelijkwaardige partners. In de gemeente Oldambt zijn de Woningcorporaties Acantus, Groninger Huis en Woonzorg Nederland actief en de Huurdersorganisatie Scheemda (HOS), Huurdersadviesgroep Groninger Huis (HAG) en de Huurdersorganisatie Oldambt (HOO).

- advertentie -

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button