Regionaal nieuws

Provincie Groningen stelt Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de Omgevingsvisie vast

- advertentie -

Groningen – Op dinsdag 5 maart is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de Omgevingsvisie van de provincie Groningen vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De provincie Groningen staat voor grote ruimtelijke opgaven en de hoofdlijnen van deze ruimtelijke keuzes worden beschreven in de Omgevingsvisie. De keuzes die we maken in de Omgevingsvisie, wegen we goed af in de milieueffectrapportage (planMER). De vaststelling van de NRD is de eerste stap richting goed onderbouwde ruimtelijke keuzes en dus een mooie mijlpaal.

- advertentie -

Omgevingsvisie
Hoe willen wij met zijn allen dat de provincie Groningen eruitziet in 2050? Dit staat in de Omgevingsvisie. Het gaat daarbij om de hele fysieke leefomgeving: dus de samenhang tussen onder meer energie, economie, water, milieu, natuur, landbouw, verkeer en vervoer en cultureel erfgoed. Om het einddoel in 2050 te halen zijn er voor een kortere termijn concretere doelen gesteld. De Omgevingsvisie vormt de basis voor ander beleid dat de provincie opstelt. Hierbij vorm ook het Hoofdlijnenakkoord ‘Veur Mekoar’ een belangrijke bouwsteen van de visie.

Wat is een NRD?
In de NRD staat de afbakening van het onderzoek naar de gevolgen voor milieu en leefomgeving. Hierin staat een beoordelingskader en de wijze van beoordelen van effecten, het detailniveau van het onderzoek en op welke manier verschillende milieuaspecten en aspecten van brede welvaart worden onderzocht. Dit houdt in dat er voldoende informatie in de NRD staat voor de inhoud en opzet van de planMER.

Werkwijze en reacties NRD
In de NRD zijn de hoofdlijnen van vier scenario’s met toekomstbeelden richting 2050 beschreven. Deze hoofdlijnen worden in de planMER nader geconcretiseerd en ruimtelijk vertaald. Het doel van het werken met scenario’s is om de uiterste beleidskeuzes en de effecten daarvan breed te onderzoeken en in beeld te brengen.

De resultaten van de planMER vormen een hulpmiddel bij het maken en onderbouwen van de bestuurlijke keuzes en afwegingen om te komen tot het toekomstbeeld 2050 van de Omgevingsvisie en bij de besluitvorming hierover. Het concept van de NRD heeft 6 weken ter inzage gelegen. Hier zijn verschillende reacties op gekomen, welke zijn verwerkt in een reactienota. Enkele reacties hebben geleid tot wijzigingen in de vastgestelde versie van de NRD van 5 maart.

Raadplegen
Wilt u de NRD van de Omgevingsvisie van de provincie Groningen raadplegen? Dat kan via de site van de provincie Groningen www.provinciegroningen.nl/beleid-en-documenten/beleidskaders-2023-2027. Bent u benieuwd naar de koers van de Omgevingsvisie? Kijk dan op www.provinciegroningen.online/omgevingsvisie.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button