Gemeente

Inloopbijeenkomst ontwerpbesluit evaluatieboring Zuiderveen

- advertentie -

Winschoten –  Op dinsdag 11 juni 2024 van 17.00-20.00 uur organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een inloopbijeenkomst in De Klinker over de voorgenomen evaluatieboring (proefboring) van Nobian naar zoutwinning nabij Zuiderveen.

- advertentie -

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Nobian heeft plannen voor een proefboring nabij Zuiderveen in Winschoten om te onderzoeken of de ondergrond daar geschikt is voor zoutwinning. Het ministerie van EZK heeft een ontwerpbesluit genomen over de omgevingsvergunning voor de proefboring, dit besluit ligt ter inzage. Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen omwonenden of belangstellenden vragen stellen over de voorgenomen boring, de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit, de procedure van aanvraag tot besluit en hoe een zienswijze (reactie) in te dienen.

Inloopbijeenkomst
De bijeenkomst vindt plaats in Cultuurhuis De Klinker, Mr. D.U. Stikkerlaan 251 in Winschoten. Geïnteresseerden kunnen vrij inlopen en hoeven zich niet aan te melden.

Onderstaande organisaties zijn aanwezig:
– Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK, vergunningverlener)
– Nobian (initiatiefnemer)
– Staatstoezicht op de Mijnen (SodM, toezichthouder)

Reageren op het besluit
Van 30 mei tot en met 11 juli 2024 ligt het ontwerpbesluit ter inzage in het gemeentehuis (papieren versie), Johan Modastraat 6 te Winschoten, en is het in te zien op www.mijnbouwvergunningen.nl/zuiderveen, zodat belanghebbenden erop kunnen reageren. Middels een zienswijze kan gereageerd worden op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten. Tot en met 11 juli 2024 kan een zienswijze worden ingediend.

Indienen van een zienswijze kan op meerdere manieren:

- advertentie -
  • tijdens de inloopbijeenkomst, met behulp van een notulist;
  • telefonisch op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 070 379 69 70;
  • Mailen naar mijnbouwvergunningen@minezk.nl met daarbij vermeld ‘Boring Zuiderveen’.
  • Per post naar:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Inspraakpunt Omgevingsvergunning boring Zuiderveen
Postbus 111
9200 AC  Drachten

- advertentie - 

Een brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als deze ondertekend is met naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Meer informatie?
Op www.mijnbouwvergunningen.nl/zuiderveen staat meer informatie over de aangevraagde omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit en bijbehorende documenten.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button