Politiek

Gemeentebelangen Oldambt: ‘Weigeringsbesluit college voor zonnepark moet juridisch houdbaar zijn’

- advertentie -

Finsterwolde – Op 17 juni heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen geen medewerking te verlenen aan een zonnepark nabij de H.J. Siemonsstraat in Finsterwolde. Bij monde van wethouder Laura Broekhuizen heeft het college aangegeven deze – door VCP, Gemeentebelangen Oldambt, Oldambt Aktief, SP en VVD ondersteunde – motie te zullen uitvoeren. Gemeentebelangen heeft hierover vragen aan het college gesteld. Omdat de antwoorden onbevredigend waren, heeft zij inmiddels vervolgvragen gesteld.

- advertentie -

Gebrek aan draagvlak

Fractievoorzitter Ger Klein: ,,Het college houdt zich aan de letterlijke tekst van de motie. Dit betekent dat het weigeringsbesluit dat het college voor de raad gaat voorbereiden uitsluitend zal worden gestoeld op gebrek aan draagvlak. Uit de rechtspraak blijkt echter dat als een vergunning uitsluitend wegens gebrek aan draagvlak wordt geweigerd, dit besluit door de rechter zal worden afgeschoten. Uiteraard kan de raad door een amendement het weigeringsbesluit van andere argumenten voorzien, maar daarmee stuurt het college de raad het juridische bos in. Het is immers een complexe materie.”

Strekking motie

Gemeentebelangen is van mening dat het college de motie te beperkt uitlegt. Klein: ,,Gelet op de discussie die in de raad over de motie is gevoerd, is de strekking van de motie volgens ons veel ruimer: een grote meerderheid in de raad wil op de voorgestelde locatie geen zonnepark. Nu niet en in de toekomst niet. Dan moet je als college geen raadsvoorstel voorbereiden waarin uitsluitend op het aspect draagvlak wordt ingegaan, maar moet je ook op andere aspecten ingaan, zoals landschap, woon- en leefklimaat en het ontbreken van beleid voor zonneparken.”

Verzoek aan college

- advertentie -

Gemeentebelangen verzoekt het college om alles in het werk te stellen om een juridisch houdbaar weigeringsbesluit aan de raad voor te leggen waarin op alle relevante aspecten wordt ingegaan. ,,Mocht het college hieraan geen gevolg geven, dan zullen wij een motie van die strekking indienen”, aldus Klein.

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button